De 3 Bjerremalere

Niels Bjerre

Vestjyllands maler

Jens Vige: Niels Bjerre. 1896

"Kunstmaler Niels Bjerre fra Engbjerg", som til festen i 1898 havde udført både slægtstræet og de 58 pennetegninger, hørte til blandt de 100 efterkommere fra Nissumby. Hans unge forældre, Peder Jacobsen Bjerre (f.1833) og Maren Nielsen Lund (f.1840), blev gift og bosat i gården Nørrelund i efteråret 1858. Et par måneder senere havde de besøg af Peders to unge kræmmerbrødre, Mads og Jens, mens de drev handel blandt Harboørefiskerne. - Ægteskabet blev sørgeligt kort, idet Peder døde af tyfus i foråret 1867 fra kone og tre små børn: Niels født i 1864, Jacob i -65 og Ane Marie i -67. Maren giftede sig igen, og der kom mange børn i 2. ægteskab, men det blev én flok.

Niels fik som 4-5 årig en alvorlig øjensygdom; den krævede operation i København, pinefuld efterbehandling, samt en lang rekonvalescens, der medførte en grøn skærm for øjnene, blå briller - og meget lidt udeliv. I stedet måtte drengen sidde inde og tegne eller male med sin farvelade; og da han ikke måtte se ud på den store, lyse verden, blev det billeder af, hvordan han huskede livet udenfor. Måske var det denne sygdomsperiode, der grundlagde hans lyst til at blive billedkunstner; han lærte sig at se menneskene og landskabet for sit indre blik først - for siden at fæstne billedet på papir eller lærred. Men han havde gjort det til sit inden da ...

Landsbyskolen var af den tilbagestående slags, så det var heldigt for de to brødre, at Lemvig fik en realskole i 1875, og at der var nære slægtninge med både hjerterum og husrum i byens udkant; Niels tog eksamen i 1879. Han havde været en så dygtig elev, at skolebestyreren anbefalede ham at læse videre, og tilbød oven i købet at læse latin med ham, så han kunne komme på gymnasiet; men det var ikke efter drengens hovede. Som svar på spørgsmålet: hvorfor blev du maler, skev han i 1893: "- jeg havde aldrig set et maleri og vidste ikke, hvad det var at være maler, men dét ville jeg være, og vægrede mig af den grund kraftigt imod at indlade mig på at læse latin, man vidste ikke, hvor langt det kunne føre." - Hans frygt for at komme bort fra sin bestemmelse skinner klart igennem!

Det blev til 8 studieår i København med datidens meget grundige uddannelse: teknisk skole som forberedelse til Kunstakademiet, hvor han de første år var aftenelev, jævnsides med læretid hos en malermester. Siden Akademiet på fuld tid, hvor han frem til 1888 arbejdede sig igennem alle de obligatoriske klasser - og fandt det noget af en ørkenvandring.

Kunstakademiet var på den tid præget af dybt konservative professorer og undervisningen derfor tilsvarende pedantisk. Niels fra Engbjerg var ikke den eneste begavede maler fra 1880erne, der måtte forlade landets øverste kunstskole uden afgangsbevis; det samme gjaldt f.eks. J.F. Willumsen. Begge forsøgte flere gange at "få afgang", men deres besvarelser af de stillede opgaver vandt ikke professorernes aner kendelse. Hvad så? - Ja, Niels kunne jo have forsøgt en tredje gang, men han rejste i stedet hjem.

Inderst inde vidste han med sig selv, at det, der skulle gøre ham til kunstner, skulle komme indefra. Det gjaldt om at nå frem til en personlig modning; de otte år i København havde givet ham massevis af nye indtryk, nu gjaldt det at sortere, at tilegne sig dem på et dybere plan, og dernæst finde sin egen kurs frem.

En brydningstid

Uden at have set eksamensbeviset fra Lemvig Realskole kan man gætte sig til, at karakteren i dansk stil må have været høj: i en klar hånd skrift beretter Niels i et levende og udtryksfuldt sprog om sine indtryk og de overvejelser, de giver anledning til. Hans 5 år yngre fætter Kristen fra Kviesgård, der var begyndt på Kunstakademiet et par år efter ham, bliver der i 1888-89 vekslet en del breve med. Og vel hjemme igen under Vestjyllands høje himmel, med det vide udsyn udover veserne, klit rækken og havet, og med Akademiets støvede undervisning på behørig afstand, genvinder han sit overskud og kan rådgive Kristen: "Hvis man ikke kan bekvemme sig til at bryde ud, er der ikke andet for end at tage det med godt humør. Man kan ikke gå på Akademiet og samtidig filosofere over "det maleriske" og "lyset" - som om "Akademi" og "Kunst" havde noget med hinanden at gøre." - Så var det sagt!

Men at det ingenlunde var let for ham at gå alene med problemerne derovre i det vestjyske, ses af følgende: "- men for andre mennesker ser det alligevel noget sært ud, sådan at gå uden at fortjene det mindste. Åh, hvor jeg forbander denne såkaldte "kunstneriske uddannelse", der ... har gjort mig aldeles uskikket til at leve i verden, sådan som den er, uden at besvære andre mennesker, hvad jeg tit har følt med frygt indtil fortvivlelse. Hvis jeg bare vidste, hvorledes det var mig muligt, så tog jeg straks fat på noget, hvorved jeg kunne tjene føden på en ærlig måde. ... så ville (jeg) lære at se sundt på livet ... og male med en god samvittighed."

Niels Bjerre: Harboøreboere ved kirken. Engbjerg 1906.

Når vejret gør det umuligt at male, læser han Tolstojs bog "Livs spørgsmål", der sætter tanker i gang om kunstens opgave: den skal tjene folket, lære det at se naturens og livets skønhed. Og for at kunne lære fra sig må kunstneren først selv lære folket at kende, ved sammen med jævne mennesker at udføre groft legemligt arbejde, så meget han kan afse tid til.

Niels er ung, 24-25 år, og må i dette første år derhjemme gennem en pinefuld brydningstid. Hans tilbagevenden til hjemstavnen medfører en følelse af fremmedgjorthed i forhold til slægtninge og omgivelser; han har skåret båndene til det nedarvede livsgrundlag, jorden, over og fjernet sig fra det produktive liv, for i stedet at indtage en formidlers rolle. Men vil han kunne magte den, og hvad vil han formidle? Hvor går vejen, hans vej?

Den frie Udstilling

Vejen frem kom til at omfatte et års undervisning på Kunstnernes Studie skole i København med Laurits Tuxen som lærer, og da "Den frie Udstilling" blev oprettet i 1891, sluttede Niels sig straks til den; resten af sit liv udstillede han der hvert år.

I et brev til fætter Kristen fra 1888 havde han skrevet: "men i al fald, så meget skønner jeg, at skal der komme noget ud af min malen, så må der uophørlig hænges i". Og det gjorde han så i alle årene fremover. Det blev til en omfangsrig produktion, hvor gruppen af vestjyske landskaber, herunder nogle meget dramatiske af Bovbjergs skrænter, vejer tungt; det jævne dagligliv på bondegården blev malet i de yngre år, men siden forladt - måske fordi de fleste af de traditionelle sysler forsvandt; desuden var der portrætter, først og fremmest af børn og voksne i slægten.

Guds Børn

Hos Guds Børn i Harboøre

Fra først i 90erne kom det nærliggende Harboøre og dets fiskerbefolkning, der var delt op i "hellige" og "vantro", til at indtage en fremtrædende plads, ikke kvantitativt, men kvalitativt. Opvokset i et grundtvigskpræget miljø og selv meget åben overfor nye strømninger på åndslivets områder blev Niels fascineret af den lukkede, verdensforsagende holdning hos "de hellige"; de lå i en stadig kamp med "de vantro", som de ikke alene boede dør om dør med, men som ofte var deres nære slægtninge. Billedet "Harboøre. Guds Børn", uden sammenligning Niels Bjerres kendteste værk, er slutresultatet af mange års ind trængende arbejde, et arbejde, som også omfattede flere skriftlige fremstillinger, der tydeligt viser kunstnerens dybe indføling med de mennesker, han ønskede at male.

Niels Bjerre: Harboøre. Guds børn. 1897.

Fra begyndelsen var han noget tvivlrådig: gik det an at komme anstigende ved et bønnemøde for siden at male et billede af det? Men det siger en del om ham selv som menneske, at han blev godtaget, og at flere af deltagerne også bagefter sad model for ham. -De har nok alle håbet, at han ved at høre "det gode budskab" ved møderne skulle blive frelst, og kom der tillige et kønt billede ud af det, ville det jo også tjene "den gode sag"; måske kunne det bruges som altertavle eller komme til at pryde væggen i et missionshus.

Jens Sandholms skildring af Harboøres befolkning i efteråret 1858 viser tydeligt den grundfæstede gudstro, men også den brusende livslyst. Fra 1877-1883 var den indremissionske pastor Carl Moe ansat i sognet, og som resultat af hans stærke og fordømmende vækkelsesprædikener blev befolkningen fra da af delt i to lejre. Niels fik det selv meget nær ind på livet, idet hans to søskende Jacob og Ane Marie en tid var at finde blandt "de frelste"; det blev dem dog for snævert, og efter nogen tid gled de begge tilbage til deres grundtvigske udgangspunkt. Ane Marie tog til Mellerup højskole, Jacob nogle år senere til Askov; dette medførte et yderst misbilligende brev til ham fra pastor Moe, der ganske vist havde forladt sognet, men stadig søgte at holde "de frelste" blandt sine tidligere sognebørn på deres rette plads.

Fiskere

"Fiskere" i Illustreret Tidende 1892

I Illustreret Tidende for 17. juli 1892 kunne man læse en beretning, delvis i jysk mundart, om en øvelsesdag hos redningsvæsenet ved den jyske vestkyst; "Fiskere" hed den. Forfatternavnet var J.G. Pinholt, men burde have været Niels Bjerre, bortset fra, at forfatteren aldrig havde givet tilladelse til offentliggørelse. Lidt letsindigt havde han sendt manuskriptet til en skrivende mand på egnen, som imidlertid havde misbrugt hans tillid. Netop i denne periode var de jyske fiskere "på mode" blandt det læsende publikum, takket være Drachmanns fisker romantik og Michael Anchers heroiserende malerier af Skagensfiskerne, så Illustreret Tidende har sikkert taget imod med kyshånd.

Indholdet er, kort fortalt, at en gruppe fiskere efter formiddagens øvelse med redningsbåden spiser frokost i strandfogedens gård inden eftermiddagens opgaver. Men herunder kommer det til nærmest tumult agtige scener mellem "de frelste" og "de vantro". Atmosfæren er først stilfærdigt afventende, derefter ulmende som før torden, og så bryder det løs som en stormflod med rasende skænderier og hårde beskyldninger fra begge sider, hvor "de vantro" ingenlunde holder sig tilbage. Det er tydeligt, at de nærer en dyb bitterhed mod "de frelste", fordi disse har forladt det tidligere fællesskab; frustrationen over altid at blive mødt med mistro, aldrig med venlighed og åbenhed fra de tidligere kammeraters side kommer til udtryk i hvasse og bitre ord.

Indtil der gøres en brat en de på balladen. Den mest farisæiske og dømmesyge blandt "de frelste" når lige at citere et Gudsord, som han åbenbart finder passende til lejligheden, nemlig, at "man jo heller ikke skal kaste perler for svin". Og det bliver den brave strandfoged og kongelige embedsmand for meget: farisæeren med samt hans selvretfærdige præk bliver sat på porten med fast hånd og får dertil besked om at holde sig borte for resten af dagen. Trods protester må han finde sig i at betale sin frelsthed med en dagløn! - Og hermed slutter beretningen.

Da Niels ad omveje erfarede om offentliggørelsen, havde Harboørefiskerne forlængst fået historien at læse; selvom personerne havde fået andre navne, havde de ikke haft svært ved at genkende dem. Med rette frygtede Niels, at hele hans forarbejde nu var spildt, og at hans plan om et bønnemødebillede aldrig ville blive virkeliggjort. Han valgte at gå til en af de ledende blandt de hellige, fisker Peder Liløre, for at give undskyldning og forklaring. Til sin forbavselse blev han pænt modtaget: han havde jo ikke skrevet et eneste usandt ord, og han måtte gerne fortsætte med at male fra deres forsamling. Måske en hellig mand ovre i København ville købe billedet.

Harboøre-ulykken

Harboøre-ulykken den 21. november 1893, hvor 26 fiskere druknede.

Det var en stor lettelse for Niels. Han fortsatte sit arbejde med skitser og studier, og det er interessant, at også skriverierne blev fortsat. I efteråret 1893 blev det til en beskrivelse af et bønnemøde, "I de helliges forsamling", en naiv, men samtidig ægte og dybtfølt skildring, der vidner om malerens sympati for modellerne og deres livsgrundlag.

 Nedskrivningen fandt sted i det tidsrum, hvor Harboøre pludselig kom på avisernes forsider, idet 26 fiskere fra området druknede på én nat, den 21. november 1893. Ved begravelsen talte foruden stedets egen præst også pastor Moe, og hans fordømmende ord ved de omkomnes bårer kom til at give genlyd i hovedstadspressen: noget sådant havde de udsendte korrespondenter aldrig oplevet før. Den stedlige befolkning tog det mere roligt, de havde ikke ventet andet fra pastor Moes side.

Det er en nærliggende tanke, at Niels har nedskrevet "I de helliges forsamling" for at gøre sig fri af tragedien, ved simpelthen at sætte ord på det, han havde oplevet sammen med de afdøde - selvom hans egen rolle havde været iagttagerens. Der blev selvfølgelig sat en indsamling i gang til de efterladte, og her ydede han et meget personligt bidrag. Han gik rundt til alle de ramte familier og indsamlede fotografier af de forulykkede; det blev til lige så mange sortkridtsportrætter, som senere på vinteren blev givet til enkerne.

Endnu en tragedie

"En ulykke kommer sjældent alene"

Det pessimistiske ordsprog gik i opfyldelse for Harboørefolkene i januar 1897, hvor det lille samfund ramtes af en ny tragedie, da fiskere omkom ved en kæntringsulykke med redningsbåden. For Niels betød det en ny vanskelighed i forhold til bønnemødebilledet; i årenes løb havde han ændret det fra et stort rum med mange personer, for at vise et talrigt fremmøde i "de helliges samfund", til en almindelig fisker stue med blot syv deltagere, en mere indtrængende fremstilling, der i højere grad viste det lukkede og indadvendte hos de frelste.

Tre af hans modeller omkom, deriblandt Peder Liløre og hans bror Stinus, og en fjerde model, enke efter en af mændene, blev sindssyg af religiøse skrupler. Intet under, at maleren en tid var ved at miste modet. Heldigvis havde han lagt kompositionen fast, og ved de overlevendes imødekommenhed - scenen er Peder Liløres stue - lykkedes det at få billedet færdigt.

Trods dateringen 1897 har Niels ikke følt sig helt sikker på resultatet: så sent som marts 1899 fik billedet "den allersidste olie", som han udtrykker det i forbindelse med endnu et besøg ovre i Harboøre. Og så blev "Harboøre. Guds Børn" omsider udstillet på Den Fries forårs udstilling i april 1899. Året efter var det med på Verdensudstillingen i Paris, hvor det opnåede en bronzemedalje.

Studierejser i syd og nord

I 1899 modtog Niels et rejsestipendium fra Akademiet, og fra efteråret 99 foretog han sit livs studierejse, der ved gode venners hjælp kom til at vare et helt år. Den førte ham via Berlin til Italien, hvor han blev en begejstret iagttager af alle de brogede scenerier, med folkeliv og store kirkelige fester. Men den lange rejse satte sig forbavsende få spor i hans produktion. Uden tvivl lærte han en mængde ved mødet med udlandets store kunst, men han måtte først hjem og have det fordøjet for at kunne bruge en ny indsigt. Dér, hvor han havde sine rødder, skabte han sine bedste arbejder.

I 1914 rejste han ud igen, men på grund af 1. verdenskrigs udbrud blev turen afkortet. Senere blev det til rejser til Færøerne, hvis særegne natur han blev en fin skildrer af. Der var åbent udsyn ligesom i Vestjylland, ingen træer eller hegn til at spærre, kun de nøgne øer og de beskedne spor, som menneskene havde sat i landskabet med deres huse og stendiger.

Niels Bjerre: Fra en folkehøjskoles foredragssal. Sorø 1890.

Et dusin store billeder

Der kom ikke mange officielle bestillinger, men omkring 1930 fandt man dog en opgave, som virkelig var Niels Bjerre værdig: udsmykningen af Lemvig bibliotek. Det blev i de næste par år til 12 store billeder fra Lemvig og omegn, billeder, som tydeligt viser, at den modne maler stadig udviklede sig. - En sammenligning med "Bønnemødet" med hensyn til lys- og farveopfattelse er interessant; det ene hører så afgjort 1890erne til, mens Lemvig-billederne er fuldt moderne, på nogle områder nærmest forud for deres tid.

Som tidligere nævnt sluttede Niels sig fra begyndelsen til Den frie Udstilling, og i hele resten af hans liv blev årene delt mellem et langt forårs-sommer-efterårsophold i det vestjyske, hvor han i tidens løb slog sig ned mange forskellige steder, og et kort vinterophold i hovedstaden, centreret om "Den Fries" udstilling. Han udtalte selv, at han kun kunne male i Vestjylland; København gav ham ikke motiver, og så manglede han også lyset, det særlige vestjyske lys, der har havets nærhed som sin forudsætning.

Et langt og virksomt liv for og med kunsten sluttede med en stilfærdig, uventet død i marts 1942, hvor den 78-årige Niels gik og glædede sig til foråret, så han igen kunne komme "hjem til Jylland" og i gang med arbejdet. Efter en højtidelighed i København blev han bisat på Engbjerg kirkegård, som han selv havde skildret så smukt med sit billede fra 1906.

Kristen Bjerre

- kunstmaler og kroejer

Selvportræt. 1898.

Da Kristen Jacobsen Bjerre i 1891 købte Vester Ferring Kro af strandfoged Chr. Larsen, betød det starten på en ny æra i Ferring sogns historie: navnet kom fra da af på Danmarkskortet på en ny måde. - På kortet var det såvist allerede, men mere for det onde end det gode: dels var der de mange strandinger - i vindkraftens tid var selv de største skibe nærmest prisgivet, når en vestenstorm brød løs og slyngede dem ind mod "jyske rev" - dels havde havets voldsomme og vedvarende appe tit givet anledning til bekymring på allerhøjeste sted, så meget at Frederik VI omkring 1830 havde besøgt Bovbjerg hele to gange.

Mærkbare resultater gav det dog først næsten 50 år senere. I 1876 blev høfdebyggeriet påbegyndt, et krævende arbejde under vanskelige forhold, og i de samme år blev det nuværende fyr opført. Begge dele tilførte det lille samfund en del nye impulser, uden dog at give de store ændringer.

Men det var noget helt andet, der skete med Kristens overtagelse af kroen, og det var et ganske andet landkort, Ferring herefter kom på. Har Kristen mon efter sine læreår i København haft den stolte tanke, at han her i Vestjyllands barskeste hjørne ville skabe et nyt Skagen-miljø? Eller drejede det sig bare jævnt og ligefremt om at finde et levebrød, nu da han og Petrine så gerne ville giftes, unge som de var?

Kristen havde fået tidens gængse uddannelse som maler, dvs. Kunst akademiet, og lidt til. Om hans vanskeligheder med at finde sig tilrette med den konservative undervisning har vi allerede hørt, i afsnittet om den 5 år ældre fætter Niels Bjerre, der selv ude af hurlum hejet i København kunne sidde hjemme i Engbjerg og skrive kloge breve til det unge brushovede. Hans råd til Kristen lød: enten at finde en grimasse, der ku' passe, og få så meget ud af undervisningen som vel muligt - eller også at forlade Akademiet og i stedet gå over til Kunstnernes Studieskole. Kristen valgte at gøre begge dele, efter tur.

Kristen Bjerre: Stuen i Kviesgård. 1893

Hans søn Niels fortæller: "Efter endt ophold i København dvælede far en tid hos sin navnefætter, pastor K. Bjerre på Sorø højskole, hvor ... Petrine Jensen tilfældigvis (?) var elev sammen med 100 andre unge piger. Far havde kvarter ude i byen sammen med to andre "malerspirer", Niels Bjerre og Frode Eskesen; de dyrkede kunsten og sværmede i Sorø-skovenes idyl. For vestjyderne føltes det dog trangt med det stængte udsyn. Hernede malede far bl.a. et billede af en af Jutta Boysen-Møllers sønner, Otto, læsende i sit stille, noget dunkle studerekammer. Dette smukke billede blev antaget til Charlottenborg og blev af kritikken betegnet som lovende".

Foråret 91 blev så kroen købt, og til Skt. Hans stod brylluppet. Da var den unge kromand og lovende kunstner lige fyldt 22, og Petrines fødselsdag fulgte kort efter. Hvordan mon forældre og slægtninge, for ikke at nævne akademikammeraterne, har set på det? - I nutiden ville vist de fleste af os betegne det som højt spil: så unge, så uerfarne, og for hans vedkommende ganske uden forudsætninger for krodrift; Petrine har uden tvivl haft forskellige huslige pladser, dog er der ingen vidnesbyrd om læreplads på et hotel el.l. for at lære kogekunst. Men tiderne må dengang have været mindre hårde end vore egne, eller også har de været exceptionelt dygtige begge to, naturtalenter hver på deres måde.

Familie- og erhvervsudvidelser

I 92 kom sønnen Niels og 4 år efter endnu en søn: Kristian, der 40 år senere førte forældrenes virksomhed videre. Med stort lune fortæller han, at han kom noget ubelejligt: lige midt i højsæsonen! Så hans far fik badegæsterne kørt til Harboøre kro, for at der kunne være ro omkring fødslen. Men aldrig så snart var den vel overstået, før de kom tilbage igen; - og den dygtige Petrine har sikkert forstået at dirigere sit køkken også fra barselsengen. I 1912 fødtes parrets tredje barn, efternøleren Hans Peter; havets nærhed, der inspirede faderen og de andre malere til kunstudøvelse, blev for sønnen erhverv: han blev styrmand.

Høfderne ydede ikke tilstrækkeligt værn, år for år åd havet sig længere ind, og Kristen og Petrine skønnede - og andre med dem, at det ikke ville gå i længden. Kristen havde i løbet af 1890erne købt jord, så der var mulighed for flytning; i 1901 flyttede de over i "Bovbjerg Bade hotel". Den gamle kro, hvor de havde lagt grundlaget for fremgangen, brugtes dog som anneks i endnu nogle år. Og i dette mærkelige nye bygningskompleks, med det næsten brutale tårn, og med den lange glas veranda ud mod det altid omskiftelige Vesterhavs lys og farver, skabtes den atmosfære, der med tiden gjorde Bovbjerg Badehotel til næsten en legende.

Både sønner, venner og egnens folk, der har fortalt om Bovbjerg epoken, nævner med forkærlighed den række af berømtheder, både malere og digtere, der år efter år var gæster på hotellet. Ikke mærkeligt, det er altid de kendte navne, der huskes. Men hvis ikke det unge par også havde været gode til at få de mere almindelige gæster til at føle sig hjemme, var det ikke gået. Kunstnerne alene kunne aldrig have fået stedet til at give overskud.

Kristen Bjerre: Familie omkring bordet. 1906.

Men der kom heldigvis folk af alle slags; bedsteborgere fra omegnen skulle ud at se havet og nyde et godt måltid, og velstillede byfamilier fra Østdanmark skulle over at mærke den salte vesterhavsluft i næsen og det kolde, friske havvand på kroppen, så forskelligt fra det lunkne vand ved Sjællands kyster. For trods al klunketid og jugendstil og Weltschmerz, som vi i eftertiden forbinder med 1890erne, så var det samtidig en periode med sundhedsdyrkelse som aldrig før, parret med en ny bevidsthed om sammenhængen mellem krop og sjæl: man dyrkede gymnastik, startede ro- og atletikklubber, og man vandrede. Hele dette friluftsliv var der rig lejlighed til i Bovbjerg. Gæstebøgerne fra 1890erne viser klart, at det ikke blot var kunstnerne, der gav stedet kolorit og popularitet.

Den malende kromand

I badesæsonen har der ikke været tilstrækkeligt med tid og ro til male riet, men der var lange perioder i forår, efterår og vinter. I 1898 malede Kristen et vellykket selvportræt. Han var da 29 år, far til to børn, og ejer af en lovende bedrift.

Det er altid farligt at aflæse selvportrætter; man kommer så let til at læse sin viden om personen ind i dem. Den ranke holdning, hovedets drejning, ansigtets store flader, de opmærksomme, vågne øjne, alt giver indtryk af en udpræget tiltalende mand, et menneske, man gerne ville møde. Billedet vidner om en naturlig selvtillid, men måske er der også en antydning af resignation i det spørgende blik, han retter mod sig selv i spejlet. Måske har han allerede efter 7 år med kroen erkendt, at det bliver vanskeligt at gennemføre et stort kunstnerisk livsprojekt? At han ved at vælge Petrine og et tidligt ægteskab, samtidig havde valgt noget fra: muligheden for fordybelse og selvrealisation på et dybere kunstnerisk plan, end det nu ville blive muligt?

Sønnen Niels citerer fra en dagbog, Kristen førte som 13-14-årig, mens han var på efterskole i Hejls ved Kolding. Han gik i de år ivrigt op i gymnastik, bl.a. vandt han 1. præmie ved en konkurrence i den lokale skyttekreds dernede. På denne baggrund skriver han: "Hvis jeg nogensinde skal have en livsgerning af nogen betydning, så bliver det på gymnastikkens område, og gid jeg kunne blive det kære, gamle Danmark til nytte". - Han mener også, at når danskerne lægger sig tilstrækkeligt efter gymnastik, skal de nok kunne forsvare deres lille land mod voldsmagter - "thi Ejderen er Danmarks rette grænse, og den skal engang blive det igen!"

Som det ses, blev gymnastikken ikke dyrket bare for sundhedens skyld, men også som en mandig idræt til fremme af forsvarsviljen. Kristens ord er som talt ud af stemning og holdning i lærer Hansens skytteforening ovre ved Sir Lyngbjerg, og muligvis har han også været med dér: som 12-årig var han en sommer "ude at tjene", hos faderens fætter Mads B.Bjerre i Store Bjerre. - En dag indtraf et mindre uheld, idet en hest sparkede ham på højre knæ. Det blev der ikke lagt særligt mærke til; efter et par dage fortog smerten sig, og alt syntes i orden. Men efter nogle års forløb brød det op igen.

Det var dog ikke derfor, han valgte kunsten i stedet for gymnastikken. Valget var truffet, og faderen, der selv var uddannet som tømrer, havde indvilget; dog på den betingelse at Kristen tog den grundige uddannelse med mesterlære i faget. Så var der noget at falde tilbage på, hvis talentet ikke kunne bære. Men efter ganske kort tid i malerlære fik Kristen ulidelige smerter i knæet. Det var den gamle skade, der meldte sig; han måtte opereres - og fik et stift knæ for resten af livet, et virkelig hårdt slag for ham. Noget godt førte den korte læretid dog med sig: det var her, han mødte Petrine!

Kristen Bjerre: Udflugt. Den jyske bevægelse. 1917-18.

Et portræt af barndomshjemmet

Al travlhed med kroen og hans egen lille familie til trods var Kristen først i 1890erne utrolig trofast overfor sit hjem. I 1893 malede han det fine interiør "Stuen i Kviesgård" (gengivet i afsnittet "familie- og erhvervsudvidelser", dette kapitel) med sine tre søstre Marie, Mariane og den 18-årige Sidsel, samt fætteren Niels Bjerre. De tre piger er smukt skildret i hver sin stemning, hver sin holdning til situationen: fætterens visit. Unge Sidsel, der lige har rettet på den kæmpestore kala på salonbordet, ser venlig og lidt nyfigen ud; den 25-årige Mariane iagttager, mens hun stående passer sin strikkestrømpe og samtidig er parat til at holde øje med et eller andet udenfor vinduet. Med sin rolige, statuariske holdning giver hun indtryk af at kunne blive en rigtig god og dygtig husmor, og ved billedets færdiggørelse i 93 var hun også gået ind i rollen. Marie og Niels ved det nærmeste vindue, som kun anes gennem det lys, der falder ind over dem, danner en interessant gruppe. Hun ser ikke på ham; måske lytter hun, måske er hun langt borte? Har Kristen mon haft et bestemt billede af Edvard Munch i tankerne? Hans søster Marie har tydelige lighedspunkter med flere af Munchs unge kvindeskikkelser fra de tidlige år.

Det var dog ikke blot kærligheden til søstrene og det gode motiv, deres unge skikkelser frembød, der inspirerede ham. Kristen ønskede sikkert også med dette billede at give et sandfærdigt portræt af sit smukke barndomshjem, mens den store børnefloks blomst, de tre søstre, endnu var hjemme. Den håndsnilde Niels Kviesgård havde bygget nyt stuehus til sin gård, og ifølge den yngste søn, Niels Peter, rejste forældrene bagefter til København i 8 dage for at købe standsmæssige møbler: en hel vognladning ankom til den nærmeste jern bane station.

Det er ikke en lavloftet bondestue, men en elegant salon, vi føres ind i, højloftet og rummelig, med store vinduer, der lader det klare lys vælde ind, kun ganske svagt sløret af de hvide blondegardiner. Alt er moderne, ikke mindst det fint dekorerede loft med bort og vedbend-vignet i hjørnet, og den omløbende dekorative bort med bladmønster, på overgangen mellem væg og hulkél. Det stærke genskin fra gulvet
tyder på fernisering, hvidskuret har nok været for gammeldags for den ærekære husmor. De to af søstrene er i mørke kjoler med hvidt eftermiddagsforklæde, mens Marie ved vinduet er klædt i en stramtsiddende, elegant "bykjole". Fra bagvæggen, sammen med Marianes forklæde er det stuens lyseste parti, ser Grundtvig ned på det smukke resultat af bøndernes økonomiske og sociale frigørelsesproces. - Mon han var tilfreds?

2 år senere malede Kristen det store familiebillede: "Dagligstuen i Kviesgård; Bertel kommer hjem fra Argentina" - med ikke færre end 15 af den store families medlemmer, deriblandt ham selv med kone og lille søn. (Gengivet i Stamtavle 78, s. 96). Det er igen en kærlighedserklæring til hjemmet, dog ikke nær så overbevisende i personskildringen. Atter spiller søsteren Sidsel en vigtig rolle: i den mørke bagvæg står døren åben ind til et solfyldt rum, hvorfra lyset reflekteres i dagligstuens blanke fernisgulv. Her står Sidsel, set i halvprofil bagfra; i højre hånd bærer hun en kaffebakke med en blank kaffekande, mens alt dagslys samler sig om hendes smukke, ranke skikkelse.

For kvinden hun er livet i huset

Sådan lyder omkvædet i en af Grundtvigs bibelhistoriske sange for børn, og sådan lød også omkvædet fra mange af gæsterne på Bov bjerg: Petrine var livet i huset. Ikke alene forstod hun at lave god mad og med venlig myndighed holde 10 medhjælpere i arbejde, så alt det praktiske kunne fungere, men hun havde - hvor utroligt det end lyder - også stunder til at tale med gæsterne. Det benyttede mange sig af i årenes løb, og hun kom derved til at spille samme rolle som senere tiders bartendere: hun lyttede, det som mennesker i vanskeligheder trænger allermest til. Et af hendes mere berømte "skriftebørn" var digteren Viggo Stuckenberg, der kom til Bov bjerg, da hans kone havde forladt ham. Petrine lyttede; i andre stunder malede Kristen ham, og billedet kom senere til Frederiksborg Museets portrætsamling.

Køkkenet i badehotellet. 1916.

 

I 1916 malede Kristen sin kone i hotellets køkken sammen med to unge kvinder. Petrine, der står til venstre i billedet med en grydeske i hånden, som var den en dirigentstok, har lige sagt et eller andet, som den unge kvinde til højre besvarer; hendes mund er let åbnet, hun smiler imens, og dette smil modsvares af Petrines milde ansigts udtryk. Et langt, hvidskuret køkkenbord, stærkt belyst af den indfaldende sol, fører tilskueren ind i billedet, hvor den tredje kvinde står og tapper øl. Selvom hun ses fra siden, viser hele hendes holdning, at hun er med i samtalen, og at den er positiv. Jo, Petrine var livet i huset; og hun står da også lige midt i solstriben, så ingen kan være i tvivl. Over døren er der et maleri - hvorfor ikke også i køkkenet, når Kristen malede så mange!

Kunstnerorlov

Netop i 1916 kunne Kristen og Petrine fejre 25 års-jubilæum som værtspar, og et pusterum føltes tiltrængt. Det blev til, at de fra 1917 bortforpagtede hotellet for fem år; for Kristens vedkommende har det nok vejet tungt, at skulle han nå at realisere et større malerisk projekt, skulle det være nu. Han manglede hverken energi eller idéer, og allerede i 1917-18 fik han malet "Udflugt. Den jyske bevægelse". (Gengivet s. 157). Som Niels Bjerre med sit Bønnemøde malede sig ind i den danske kunsthistorie, satte Kristen sig et lille monument med "Den jyske bevægelse", omend billedet måske er mere kendt i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Som det fremgår af hans lange brev til Jeppe Aakjær fra maj 1919, fik han lyst til at forsøge sig med endnu et monumentalt kunstnerbillede. Ikke så underligt, for han kendte dem jo personligt; nok havde opgaverne som hotelejer betydet hindringer for hans fulde kunstneriske udfoldelse, men på den anden side havde den også givet bekendtskab med en mængde kunstnere, som han ellers aldrig ville have lært at kende. - Desværre blev det ved planen, og bortset fra de eventuelle praktiske hindringer for gennemførelsen har det nok været ret afgørende, at "kunstnerorloven" blev afsluttet førend beregnet. I 1920 tog Kristen og Petrine igen seletøjet på; de kunne ikke se til, mens deres livsværk forfaldt.

Trods alt blev det i årenes løb til en stor produktion - og mange udstillinger, med vekslende succes. Hvad der ikke blev solgt, kom op på væggene derhjemme, der var god plads; efterhånden blev Bovbjerg Bade hotel et helt billedgalleri, en af Vestjyllands anerkendte seværdigheder. Havde man ikke held med vejret på sin Vesterhavstur, var der altid glæden ved at bese kroejerens kunstværker.

Kristen fik ikke mange officielle opgaver, men det blev dog til dekorationer i Ferring og Flynder kirker. I den sidste gjaldt det de 12 apostle, og dem kom der til at stå megen gny af. Ikke alene var man ikke tilfreds med, at kromanden skulle male, men det var heller ikke alle modellerne, der kunne finde nåde for de troendes dom. Dog - apostlene kom på plads.

I sommeren 1928 havde malerfætter Niels endnu en maler med, nemlig den langt yngre Jens Søndergård; han blev så begejstret for Bovbjerg, at han et par år efter erhvervede sig et skur, der med tilbygninger er blevet til det nuværende museum for ham.

Kristen Bjerre og Jens Søndergaard var dybt forskellige, både i temperament og malerisk udtryksform. En - vistnok sandfærdig - anek dote beretter, at en kollegial snak om maleriske problemer engang udviklede sig til en meget højrøstet diskussion, som dog stoppede brat, da Kristen med en let rynken på næsen spurgte: "Hvad er det egentlig, du vil med dine billeder?" - I første omgang blev Søndergaard ham svar skyldig. Han malede jo, fordi han ikke kunne lade være, var det ikke grund nok! Fnysende og træskotrampende forlod han køkkenet og gik hjem. Men kort efter blev køkkendøren revet op, Søndergård stak hovedet ind og råbte: Jeg vil farvens kraft ad helvede til!

De var ikke alene to forskellige naturer, men tilhørte også to generationer, to verdener: naturalisten Kristen med den grundige aka demi uddannelse, Søndergaard autodidakt, og dertil ekspressionist om en hals.

I 1936 overlod Kristen og Petrine virksomheden til sønnen Kristian. Da var de 67; nu skulle Petrine nyde friheden efter de mange år i hotellets køkken - og Kristen skulle selvfølgelig male. Desværre blev det ikke noget langt otium for nogen af dem. Petrine døde i 1939, og Kristen, der fortsatte med at male, så længe helbredet tillod, i 1943.

Bovbjerg Klint. 1919.

 Til spørgsmålet om inspirationen til valg af livsbane svarede Niels Bjerre i sin tid: "Jeg havde aldrig set et maleri og vidste ikke, hvad det var at være maler..." - Efter Kristens tid kunne ingen i slægten sige sådan, for alle havde været i Bovbjerg. Det er nærliggende at tro, at når der er så mange glade og dygtige amatører i slægten, så har Kristen og hans vidtfavnende ophængning i hotellets rum en god andel af æren herfor - hos ham fik man øjnene op for billedets budskab.

Agnete Bjerre

kunstens tjenerinde

Agnete Bjerres farfar var Mads B. Bjerre i Store Bjerre, hendes far var Bertel Bjerre, gårdejer i Guldager ved Vrå. Han var en mand med vidtspændende interesser og fik derfor også mange offentlige hverv, bl.a. var han formand for "Kirkeligt Samfund" i Hjørring, samt medlem af samme forenings landsstyrelse.

Agnete Bjerre: Pige på grøn mark. 1949.

I det gode hjem var der ikke megen kunstforståelse; men der var en stærk opdragelse til sandhed, og hendes far havde en mærkelig intuition for, at det var i maleriet og farverne, hendes evner lå.

Om aftenen under højtlæsningen havde han 4 spidsede blyanter i lommen for ikke at spilde tid med at spidse; ligeledes var farver og papir altid parat til Agnete.

19 år gammel opsøgte hun Svend Engelund. Uden hans støtte og opmuntring var hun aldrig blevet maler. "Jeg ved, jeg har en udygtig hånd - men som kunstner er det ingen hindring - tværtimod, så skal den overvindes", skriver Agnete Bjerre.

På Kunstakademiet i København var Vilhelm Lundstrøm hendes første læremester. I 1951 blev hun gift med maleren Frede Christoffersen, der fik stor betydning for både hendes menneskelige og kunstneriske udvikling.

Agnete Bjerre udstiller på Vråudstillingen, på Kunstnernes Efter årsudstilling, på Kammeraternes Udstilling og på Den Frie Udstilling. Hun har modtaget forskellige legater, også fra Statens Kunstfond; fra 1988 den livsvarige ydelse.

Hendes maler-mand Frede Christoffersen skrev i et udstillingskatalog om Agnete, her i uddrag:

"Som kunstner er hun naturalist. I virkeligheden er begreber som naturalisme, konkretisme, expressionisme o.s.v. kunstige båse, tit mere vildledende end vejledende.

Når et billede lykkes, er det en heldig kombination af talent og arbejde.

Måske kan disse dybsindigheder koges ned til Johannes Larsens ord:

Der er to slags billeder: De gode og lortet.

Måske er kunst blot, hvad det ene menneske betror det andet - via et materiale?
Hvad der ikke kan udtrykkes verbalt, kan måske siges i musik eller dans - i tegning eller i maleri.

Hun vedkender sig sin nordjyske barndom - kan også bedst male i Vendsyssels klare lys; hendes barndoms-miljø har præget hende i højere grad end senere møder med andre kunstnere.

Ligefrem beretter hun om mennesker - tit om de fortrykte, som livet har handlet hårdt med: de ensomme, de bøjede, de syge - det er de interessante uinteressante.

Hendes forståelse for farver og lys er instinktiv - hun har kun malet, når det var nødvendigt for hende - derfor er hun hverken andres eller sin egen epigon.

Det glatte, det pæne, det pyntede - er ikke hendes sag. I hendes billeder kan der være en barsk uro - men også lyrik eller idyl.