Slægtsforeningen

I sin bog "Tanker i en skorsten" skrev digteren Martin A. Hansen i 1948 om slægten, eller "ætten" som han kalder den. De gamle kvinder var de sidste repræsentanter for det gamle bondesamfunds livsopfattelse, de "sad enker efter en svunden livsform". Om deres slægtshukommelse og forståelse for sammenhæng mellem generationerne skriver han:

"Ætten er på fire eller fem led. Et par slægtled før fortællerens eget og et par efter. De kan være mere fortrolige med bedsteforældrenes end med børnebørnenes slægtled.

For den midterste generation, som var ættens bindeled, var det også en vigtigere opgave at huske de bortgangnes liv end at kende de helt unges. Men oldeforældrenes led ved man ikke meget om.

Ætten omfatter de nærmere slægtninge og svogerskaber, som de ældste har kendt og kender. Dens midte er stedse de ældste i familien. Af dens medlemmer er to generationer gået i graven. Men de er nærværende, ved mindet eksisterer de og øver indflydelse".

Stamtavler supplerer erindringen

Arbejdet med den første "Stamtavle over Bjerreslægten fra Bjerre i Sir ved Holstebro" fra 1902 var på initiativ af Mads B. Bjerre, St. Bjerre, påbegyndt af lokalhistorikeren kordegn Frølund, Holstebro, og blev fuldført af slægtsforeningens første bestyrelse, især stud. theol. Bertel Bjerre fra Lomborg.

I de næste årtier fortsatte forskellige indsamlere med arbejdet; materialet blev bearbejdet af genealogen Thorvald Lodberg, som fandt frem til fæstebonden Peder Rasmussen og hans kone, Sidsel Nielsdatter, Idumlund, som slægtens ældste ægtepar. Ifølge Lodbergs liste over fæstere i Store Bjerre i 1600-tallet, var Margrethe Christensdatter (f. 1672) oldebarn af Christen Jensen, fæster i første del af århundredet; på denne baggrund valgtes hans bomærke til symbol for slægten. - 2. udgave af stamtavlen udkom i 1948.

I Brevduen 1956 fremsatte Lodberg imidlertid et vigtigt korrektiv: Margrethes far, Christen Sørensen, blev først gift ind på Store Bjerre o. 1680, hvor han medbragte datteren Margrethe og sønnen Peder; der foreligger intet slægtskab med gårdens tidligere fæstere. - Da stamtavlens 3. udgave blev udarbejdet, var Thorvald Lodberg afgået ved døden; i bestyrelsen valgte man at lade hans artikler fra 1948-udgaven genoptrykke - uden tilføjelse af hans korrektiv fra 1956. Derfor fik myten om "bomærket fra en forfader" lov at leve videre.

I anledning af 100-året har slægtsforskeren Rigmor Lillelund gjort et stort arbejde for at komme "et spadestik dybere" - dog uden resultater, for kirkebøger findes ikke, og de eksisterende justitsprotokoller har heller ikke givet fangst: vore forfædre har åbenbart været lovlydige borgere, ingen af dem har gjort sig fortjent til hverken gabestok eller hængning. Så Peder Rasmussen fra Idumlund og Christen Sørensen i Store Bjerre er stadig de ældste, kendte forfædre.

Stamtavle i 4 udgaver

1902 419 numre

1948 1630 numre

1978 3773 numre

1998 Der arbejdes med en elektronisk udgave

Bjerre-Slægtens Støtteforening

Foreningen begyndte i 1898, men trådte først i funktion i år 1900; lovene blev vedtaget på generalforsamlingen 1903.

§1. Foreningens formål er at støtte og vedligeholde slægtskabsforbindelsen, gennem sin bestyrelse at virke rådgivende overfor yngre slægtninge, og ved tilfældig tilstødende uheld og nød at yde en foreløbig, øjeblikkelig hjælp.

(Sidste sætningsdel: om at yde hjælp, blev slettet få år senere).

§ 2. Kun medlemmer af slægten kan optages i foreningen.

§ 3. Kontingentet er 2 kr. årligt af hvert hjem og 1 kr. af unge ... Et fond ventes dannet ved frivillige indskud foruden ved medlemsbidraget.

 

Bjerre-Foreningens bestyrelsesformænd

1900 - Mads B. Bjerre, gdr., Sir

Foreningens første protokol er bortkommet, bortset fra et enkelt ark. Protokol nr. 2 starter i 1938, så den mellemliggende periode er ikke registreret.

- Dog har Jacob Bjerre, Askov, nedskrevet, at der i forbindelse med Jens Stokholms begravelse i 1924 blev valgt følgende bestyrelse:

1924 - Jacob Bjerre, ingeniør, Askov, formand;

Ingemann Bjerre, gdr., Engsnap;

Jacob Bjerre, gdr., direktør, Lemvig;

Mads Fisk bæk Bjerre, gdr., Lomborg;

Bertel Bjerre, gdr., Guldager.

Formanden har i en vandrebog for bestyrelsesmedlemmer indskrevet deltagerne i Bjerrestævnet 1930.

1938 - 1945 Siliam Bjerre, forstander, Høng Husmandsskole; fungerende formand til 1946. - Under begge verdenskrige var aktiviteterne stærkt reducerede.

1946 - 1948 Johs. Bjerre, gårdejer, Brændgård pr. Vejrum

1948 - 1962 Markus Bjerre, direktør, Skive

1962 - 1971 Chr. Bjerre, gårdejer, Helligkildegård, Lem, Brodal

1971 - 1982 Vagn O. Bjerre, skoleinspektør, Nykøbing Mors

1983 - 1998 Svend Erik Bjerre, højskoleforstander, Hillerød

En særlig indsats blev øvet af friskolelærer Frits Bjerre, Bøvlingbjerg, der fra 1947-1978 var sekretær og kasserer. Desuden var han redaktør af Brevduen, som gennem hans indsats blev genoplivet efter en stilstand på 44 år. - Hertil kommer, at han var hovedmanden for Stamtavle 1978.

Vedtægter

De nuværende vedtægter er revideret i 1986.

§ 3: Foreningens opgave er at bevare sammenholdet mellem slægtens medlemmer og værne om slægtens minder.

Dette opnås ved:

a. Afholdelse af slægtsstævner, normalt hvert 3. år.

b. Udgivelse af slægtens stambog og ved at føre den a jour efter en passende årrække.

c. Indsamling af slægtsminder og udgivelse af disse i form af bøger og pjecer.

d. Udgivelse af et medlemsskrift én gang om året.

e. Iøvrigt at være et bindeled mellem slægtens medlemmer på den bedst mulige måde og ved at værne om slægtens interesser, hvor det måtte være muligt og skønnes nødvendigt, f.eks. ved at værne om de gamle slægtsgrave.

Bjerrestævner

Der har været afholdt følgende Bjerrestævner:

5. juli 1898 Store Bjerre, Sir Sogn

4. juli 1904 Sir Lyngbjerg, Sir Sogn

7. juli 1910 Toftum Bjerge

16. juli 1919 Sir Lyngbjerg

8. juli 1925 Lemvig

9. aug. 1930 Bovbjerg

10. aug. 1935 Bovbjerg

10. aug. 1946 Bovbjerg

10. juli 1948 Holstebro og Sir Lyngbjerg

1. juli 1950 Bovbjerg

4. juli 1953 Bovbjerg

30. juni 1956 Bovbjerg

27. juni 1959 Bovbjerg

30. juni 1962 Bovbjerg

26. juni 1965 Bovbjerg

29. juni 1968 Bovbjerg

26. juni 1971 Bovbjerg

29. juni 1974 Bovbjerg

18. juni 1977 Bovbjerg

28. juni 1980 Ferring Kirke og Limfjordshallen

25. juni 1983 Ferring Kirke og Lomborg

28. juni 1986 Ferring Kirke og Lomborg

16. juni 1990 Nr.Nissum

25. juni 1994 Sir Lyngbjerg og Naur-Sir Sognegård

20. juni 1998 Sir Lyngbjerg og Mejruphallen

Det sidste stævne på Bovbjerg blev afholdt 1977. Det havde sin særlige charme at komme til "æ haw". Men Bovbjerg Badehotel forfaldt og blev til sidst revet ned. - Bestyrelsen gjorde et stort lobbyarbejde for at få hotellet renoveret som et eksempel på et badehotel ved vestkysten fra o.1900. Men det mislykkedes.

Brevduen

Vort årsskrift er fra 1947 udkommet hvert år ind under jul. Det bringer alment stof om slægtens medlemmer, samt foreningsmeddelelser.

Redaktører:

1903 Markus Bjerre, Venø

1947-78 Frits Bjerre, Bøvlingbjerg

1979-80 Jens Bjerre Tybjerg, Mors

1981-82 Vagn O. Bjerre, Nykøbing Mors

1983-87 Vagn Bjerre Christensen, Tåstrup

1988-93 Svend Erik Bjerre, Hillerød

1994-97 Ane Margrethe Bjerre, Bovbjerg

Familie-linier 97

Slægtsforeningen består af 22 linier med 421 medlemmer pr. nov. 97

Medlemmerne fordeler sig på linierne med flg. antal:

Kokholm-linien 2

Nissumby-linien Brunsgård 19

Nissumby-linien Kvium 1

Nissumby-linien Stabildal 5

Nissumby-linien Nørrelund 6

Nissumby-linien Nissumby 25

Nissumby-linien Brændgård 32

Nissumby-linien Kviesgård 39

Nissumby-linien Sandholm 29

Nissumby-linien Lomborg Skole 113

Nissumby-linien Søllergård 31

Nissumby-linien Skov 1

Store Bjerre-linien Bisgård 11

Store Bjerre-linien Nr.Risum 18

Store Bjerre-linien Overlund 1

Store Bjerre-linien Vester Store Bjerre 26

Kjærgård-linien Godrim 11

Kjærgård-linien Kjærgård 26

Kjærgård-linien Ting, Vejrum 1

Ejdal-linien 1

Tvis Kloster-linien 1. del 3

Tvis Kloster-linien 2. del 13

Vester Børring-linien 7

Samlet medlemstal 421

Desuden 3 linier uden medlemmer: Nissumby-linien Nyholm, Store Bjerre-linien Lille Bjerre og Store Bjerre-linien Vester Søllergård- Lille Bjerre.

Familie-linier 2000

Pr. juni. 2000

Kærgård 0028 (Sidsel Christensdatter)

589 efterkommere og 242 ægtefæller.

Ejdal 0029 (Peder Christensen Bjerre)

155 efterkommere og 62 ægtefæller.

Tvis Kloster 0030 (Niels Christensen Bjerre)

398 efterkommere og 188 ægtefæller.

Vester Børring 0031 (Maren Pedersdatter)

208 efterkommere og 89 ægtefæller.

Kokholm : 0033 (Jacob Pedersen Bjerre)

83 efterkommere og 38 ægtefæller.

Brunsgård : 0036 (Søren Jacobsen Bjerre)

144 efterkommere og 62 ægtefæller.

Kvium : 0037 (Kristen Jacobsen Bjerre)

45 efterkommere og 18 ægtefæller.

Stabildal : 0039 (Ane Marie Jacobsen Bjerre)

195 efterkommere og 79 ægtefæller.

Nørrelund : 0040 (Peder Jacobsen Bjerre)

70 efterkommere og 28 ægtefæller.

Nissumby : 0041 (Graves Jacobsen Bjerre)

219 efterkommere og 106 ægtefæller.

Brændgård : 0042 (Mads Jacobsen Bjerre)

624 efterkommere og 253 ægtefæller.

Kviesgård : 0043 (Niels Bjerre)

546 efterkommere og 221 ægtefæller.

Sandholm : 0046 (Jens Jacobsen Bjerre)

349 efterkommere og 151 ægtefæller.

Lomborg Skole: 0047 (Bertel Jacobsen Bjerre)

488 efterkommere og 197 ægtefæller.

Søllergård : 0048 (Jens Stokholm Jacobsen Bjerre)

429 efterkommere og 182 ægtefæller.

Skov : 0050 (Ane Jacobsen Bjerre)

236 efterkommere og 104 ægtefæller.

Nyholm : 0051 (Mariane Jacobsen Bjerre)

17 efterkommere og 4 ægtefæller.

Bisgård 0053 (Kristen Bertelsen Bjerre)

293 efterkommere og 110 ægtefæller.

Nr. Risum 0054 (Søren Bertelsen Bjerre)

216 efterkommere og 86 ægtefæller.

Overlund 0056 (Ane Marie Bertelsen Bjerre)

61 efterkommere og 25 ægtefæller.

Lille Bjerre 0057 (Peder Bertelsen Bjerre)

68 efterkommere og 28 ægtefæller.

Vester St. Bjerre 0059 (Mads Bertelsen Bjerre)

215 efterkommere og 81 ægtefæller.

V.Søllergård, L. Bjerre 0061 (Gravers Bertelsen Bjerre)

3 efterkommere og 2 ægtefæller.

Lundby 0145 (Ane Kirstine Bjerre)

277 efterkommere og 117 ægtefæller.

Nr. Vium 0557 (Jens Hauskov Jensen)

80 efterkommere og 27 ægtefæller.

Bestyrelsen

Slægtens bestyrelse i 100-året

Svend Erik Bjerre, formand, Hillerød

Bendt Hillersborg, kasserer, Vandborg

Else Risum, sekretær, Bagsværd

Ane Margrethe Bjerre, redaktør, Bovbjerg

Jens Bjerre, Gentofte

Johannes Bjerre, EDB-stamtavle, Brønderslev

Slægtsforeninger i opløsningstiden

Verden har forandret sig næsten til ukendelighed i løbet af de sidste 100 år. Spøgende er der folk, som har kaldt vor tid for "opløsningstiden"; det turde dog være en overdrivelse!

Familie og slægt har ikke samme centrale betydning som tidligere. Der er stor bevægelighed i enhver henseende. Men slægtsfølelsen kan selvfølgelig stadig bestå, selv om i dag kun de færreste af os har en slægtsgård at knytte følelsen til; vi bør gøre et arbejde på at holde sammen på slægten i en tid, der er præget af usikkerhed.

Slægtssammenhold kan godt bestå uden en forening; men en slægtsforening betyder en styrkelse. Foreningen Bjerreslægten skulle gerne være et eksempel herpå.